STATUTUL
ASOCIAŢIEI CULTURALE “PRO MEMORIA”
din Comuna Osica de Sus, jud. Olt

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Forma juridică
(1) ASOCIAŢIA CULTURALĂ “PRO MEMORIA” se înfiinţează ca persoană juridicăromână, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către persoanele semnatare ale Actului constitutiv.

A. Membri fondatori – 9 persoane
Secţiunea conţine date cu caracter personal, care nu sunt publice

B. Membri asociaţi – 14 persoane
Secţiunea conţine date cu caracter personal, care nu sunt publice

(2)Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, întemeiată pe principiile democraţiei depline.
(3) Asociaţia este înfiinţată şi funcţionează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie şi a prezentului Statut, şi priveşte denumirea în baza Dovezii nr. 78240 eliberată de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti la data de 02.11.2009.

Art. 2. Persoana juridică constituită conform prevederilor art. 1, se va numi ASOCIAŢIA CULTURALĂ “PRO MEMORIA”, având acronimul AProMem.

Art. 3. (1) La constituire, sediul social al Asociaţiei este în România, jud. Olt, Com. Osica de Sus, corpul C din incinta Primăriei.
(2) Prin hotărârea Consiliului de conducere, sediul Asociaţiei va putea fi schimbat în altă locaţie.

Art. 4. Asociaţia “ProMemoria” – AProMem, are o durată de funcţionare nedeterminată.

Capitolul II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 5. Scopul AProMem îl constituie conservarea valorilor istorice, materiale şi culturale, a obiceiurilor şi tradiţiilor din comuna Osica de Sus şi din împrejurimi, cunoaşterea oamenilor şi a faptelor lor memorabile, educarea cetăţenilor săi în spiritul european al demnităţii umane, al democraţiei, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Art. 6. Pentru înfăptuirea scopului său, AProMem are ca obiective principale:
– Cultivarea educaţiei civice;
– Conservarea istoriei locurilor şi oamenilor marcanţi din comuna Osica de Sus;
– Sprijinirea autorităţilor locale în acţiunile de promovare a imaginii pozitive a comunei;
– Reînvierea şi conservarea tradiţiilor culturale ale comunei.

Art. 7. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
– Elaborarea de lucrări memorialistice;
– Aşezarea de plăci comemorative pe obiective istorice de interes general;
– Înfiinţarea unui muzeu comunal;
– Organizarea de întâlniri periodice cu „fiii satului”;
– Organizarea de reuniuni aniversare din viaţa satului;
– Amenajarea în cimitirul satului a unui spaţiu „aleea eroilor”;
– Implicarea în elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare europeană;
– Orice alte acţiuni care contribuie la înfăptuirea obiectivelor generale ale asociaţiei.

Capitolul III. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 8. (1) Asociaţia se compune din trei categorii de membri: membri fondatori, membri asociaţi şi membri de onoare.
(2) Membrii fondatori sunt persoane fizice cu capacitate juridică deplină, care au participat la constituirea AProMem, şi-au însuşit Statutul acesteia, au contribuit la fondul de participare şi au semnat Actul constitutiv.
(3) Membru asociat poate fi orice persoană fizică sau juridică din România care adră la Statutul asociaţiei şi care, prin activitatea sa poate contribui la realizarea obiectivelor AProMem.
(4) Membri de onoare pot fi personalităţi, fii ai comunei cât şi din afară, cu autoritate profesional-cetăţenească recunoscută care, prin faptele lor şi-au adus o contribuţie însemnată la viaţa şi activitatea comunei, sau la prestigiul acesteia în ţară şi în lume.

Art. 9. Calitatea de membru al Asociaţie se poate obţine în felul următor:
(1) Calitatea de membru fondator se obţine la înfiinţarea Asociaţiei; în condiţiile prevăzute la art. 8 (2).
(2) Calitatea de membru asociat poate fi dobândită prin hotărârea Consiliului de conducere validată în Adunarea generală în prealabil, cel interesat va face o cerere scrisă adresatp Preşedintelui Asociaţiei.
(3) membrul de onoare se proclamă în Adunarea generală, la propunerea Consiliului de conducere, cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor, pe baza unui laudatio prezentat de către preşedintele AProMem.

Art. 10. (1) Calitatea de membru încetează:
a. prin retragere voluntară;
b. prin excludere. Excluderea intervine în urma nerespectării obligaţiilor statutare, consemnate prin documente ale Consiliului de conducere.

Art. 11. Membrii Asociaţiei au, în principal, următoarele drepturi:
a. de a participa la activitatea Asociaţiei, să fie informaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii desfăşurate de către aceasta;
b. de a beneficia de baza materială şi informaţională a Asociaţiei în acţiunile ce conduc la realizarea obiectivelor acesteia;
c. de a solicita sprijin şi asistenţă în activitatea lor legată de obiectivele Asociaţiei;
d. de a participa la Adunările generale ale Asociaţiei.

Art. 12. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a. să cunoască şi să respecte Statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b. să contribuie la constituirea fondurilor Asociaţiei stabilite prin Statut;
c. să contribuie la realizarea programelor de activitate ale Asociaţiei;
d. să participe la Adunarea generală a Asociaţiei;
e. să promoveze imaginea Asociaţiei şi să acţioneze pentru întărirea şi creşterea prestigiului acesteia;
f. să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;
g. să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei.

Capitolul IV. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Art. 13. Organele de conducere ale AProMem sunt: adunarea generală, consiliul de conducere şi preşedintele.

Art. 14. Adunarea generală:
a. este organul suprem de conducere al Asociaţiei;
b. este legal constituită cu majoritatea simplă a membrilor înscrişi în evidenţă;
c. reuniunile Adunării generale pot fi:
– ordinare – se convoacă anual, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurare;
– extraordinare – se convoacă ori de câte ori este nevoie, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurare;
La convocare se va anexa şi ordinea de zi.
d. adoptă hotărâri prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Pentru hotărârile care privesc persoanele, afilierea sau dizolvarea Asociaţiei, votul exprimat va fi secret.

Art. 15. Principalele atribuţii ale Adunării generale sunt:
a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b. aprobă şi modifică Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei;
c. alege şi revocă din funcţie pe membrii Consiliului de conducere şi ai Comisiei de cenzori sau cenzorul, după caz;
d. aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele Asociaţiei;
e. primeşte, analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului de conducere şi al Comisiei de cenzori, bilanţul contabil şi raportul cu privire la execuţia bugetară;
f. acordă calitatea de membru de onoare şi validează pe membrii asociaţi;
g. aprobă înfiinţarea de filiale;
h. stabileşte fondul de participare a membrilor fondatori, taxele şi cotizaţiile anuale ale membrilor Asociaţiei;
i. aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare în conformitate cu prevederile art. 60 din O.G. nr. 20/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
j. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 16. (1) Consiliul de conducere este ales pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu anul 2020. El reprezintă organul executiv al Asociaţiei, fiind alcătuit din: preşedinte şi patru membri, dintre care un secretar şi un contabil.
(2) Principalele atribuţii ale Consiliului de conducere sunt următoarele:
a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil – contabilitatea se va ţine în partidă simplă – proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
d. pregăteşte şi convoacă Adunarea generală;
e. stabileşte ordinea de zi a reuniunilor adunării generale şi pregăteşte materialele care se prezintă acesteia;
f. asigură aplicarea hotărârilor Adunării generale şi supraveghează respectarea Statutului;
g. administrează patrimoniul Asociaţiei;
h. propune Adunării generale primirea membrilor de onoare şi validarea membrilor asociaţi;
i. stabileşte şi încheie relaţii de colaborare cu instituţii şi asociaţii din ţară şi din străinătate;
j. elaborează regulamentele şi normele interne care asigură funcţionarea Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei ţării;
k. propune Adunării Generale planul anual de activităţi;
l. îndeplineşte orce alte sarcini şi atribuţii stabilite de către Adunarea generală.

Art. 17. Preşedintele Asociaţiei:
(1) este ales în Adunarea generală cu majoritatea de voturi, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu 2020;
(2) este reprezentantul legal al Asociaţiei în raporturile cu autorităţile statului, cu instituţiile şi organele judecătoreşti, cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate;
(3) conduce adunările generale ale Asociaţiei.

Capitolul V. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 18. Patrimoniul AProMem este constituit din:
a. fondul de participare a membrilor fondatori, care se constituie la înfiinţarea Asociaţiei prin contribuţia benevolă a fondatorilor, în sumă de cel puţin 50 de lei.
Patrimoniul la constituire este de 1000 lei.
b. cotizaţii anuale ale membrilor fondatori şi asociaţi, în valoarea stabilită anual de către Adunarea generală;
c. subvenţii, sponsorizări, donaţii;
d. proiecte cu finanţare naţională şi internaţională;
e. orice alte surse patrimoniale, cu respectarea legislaţiei ţării.

Art. 19. (1) Cenzorul este ales în Adunarea generală. El are calitatea de contabil autorizat sau de expert contabil.
(2) Cenzorul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte de auditare pe care le prezintă Adunării generale a Asociaţiei.

Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 21. (1) În cadrul Asociaţiei pot activa persoane pe bază de voluntariat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(2) În funcţie de volumul de activitate, Consiliul de conducere, cu respectarea legilor ţării, poate angaja personal pe perioadă determinată.

Art. 22. Asociaţia dispune de însemne proprii reprezentate de ştampilă – prin care se garantează autenticitatea actelor emise, siglă, ecusoane şi legitimaţii.

Art. 23. Statutul Asociaţiei poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării generale.

Art. 24. Asociaţia se dizolvă:
a. de drept, potrivit art. 55 din O.G. nr. 26/2000;
b. prin hotărâre judecătorească, potrivit art. 56 din O.G. nr. 26/2000;
c. prin hotărârea Adunării generale, potrivit art. 57 din O.G. nr. 26/2000.

Autentificat la Biroul Individual Notarial Lăpădatu Ilie, prin încheierea nr. 773 din 21.03.2019

Pro MemoriaStatutul Asociaţiei culturale "Pro Memoria"Asociația Culturală ProMemoriaSTATUTUL ASOCIAŢIEI CULTURALE “PRO MEMORIA” din Comuna Osica de Sus, jud. Olt Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. Forma juridică (1) ASOCIAŢIA CULTURALĂ “PRO MEMORIA” se înfiinţează ca persoană juridicăromână, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către persoanele semnatare ale Actului constitutiv. A. Membri fondatori – 9 persoane Secţiunea conţine date cu caracter...Osica de Sus